Cart 0

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met VDLVHolland;
 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door VDLVHolland georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 1. Dag: kalenderdag;
 1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van VDLVHolland.

Postbus 1011
1940 EA Beverwijk

E-mailadres: info@VDLVHolland.nl

KvK-nummer: 58159894
BTW-identificatienummer NL191161056B01

www.VDLVHolland.nl

Algemene voorwaarden B2B VDLVHolland

Inhoudsopgave:

Artikel 1– Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 2– Aanbiedingen / offertes

Artikel 3– Prijs

Artikel 4– Betaling

Artikel 5– Levering

Artikel 6– Garanties afnemer

Artikel 7– Zichtzendingen

Artikel 8– Risico

Artikel 9– Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10– Garantie

Artikel 11– Reclames

Artikel 12– Aansprakelijkheid

Artikel 14– Vrijwaring

Artikel 15– Overmacht & onvoorziene omstandigheden

Artikel 16– Retentierecht

Artikel 17– Ontbinding

Artikel 18– Industriële en intellectuele eigendom

Artikel 19– Overdracht

Artikel 20– Privacy

Artikel 21– Wijzigingen / aanvullingen

Artikel 22– Geschillen & toepasselijk recht

Artikel 1– Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

VDLVHolland.nl:

gevestigd te Postbus 1011 1940 EA Beverwijk; Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; Afnemer: elke contractspartij die tot VDLVHolland in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met VDLVHolland gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met VDLVHolland een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VDLVHolland gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en VDLVHolland van toepassing verklaard.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door VDLVHolland en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 1. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met VDLVHolland van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door VDLVHolland niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van VDLVHolland, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 1. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 1. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VDLVHolland wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door VDLVHolland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

 1. Alle aanbiedingen/offertes van VDLVHolland zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door VDLVHolland tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 1. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). VDLVHolland is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van VDLVHolland een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘BESTELLEN’ drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van VDLVHolland een bevestiging per e-mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 1. Bij aanbiedingen/offertes van speciaal of op maat voor afnemer te vervaardigen artikelen, behoudt VDLVHolland zich het recht voor om bij levering de door afnemer bestelde aantallen met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om productietechnische redenen noodzakelijk is.
 1. Hetgeen hierboven onder lid 1 tot en met 3 is aangegeven, geldt eveneens voor door VDLVHolland te berekenen meerwerk, waaronder het verrichten van installatiewerkzaamheden buiten de normale werkuren en treffen van extra voorzieningen. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.
 1. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor VDLVHolland nimmer bindend.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

Artikel 3 – Prijs

 1. Alle door VDLVHolland gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door VDLVHolland aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend-, porto- en verpakkingskosten.
 1. VDLVHolland is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 1. VDLVHolland is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 – Betaling

 1. VDLVHolland is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 1. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door VDLVHolland afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.
 1. VDLVHolland is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
 1. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen veertien dagen na factuurdatum.
 1. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze zonder dat een ingebrekestelling is vereist- vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan VDLVHolland verder toekomende rechten.
 1. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door VDLVHolland worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 1. In geval van betalingsverzuim is VDLVHolland gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 1. Alle betalingen moeten geschieden op een door VDLVHolland aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
 1. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij VDLVHolland de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
 1. Het doen van betalingen van afnemer aan VDLVHolland op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. VDLVHolland is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door afnemer aan VDLVHolland via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.
 1. VDLVHolland behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.

Artikel 5 – Levering

 1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen -behoudens andersluidende schriftelijke regeling- de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 1. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6 – Garanties afnemer

 1. Afnemer verplicht zich VDLVHolland in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 1. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
 2. a) aan VDLVHolland de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
 1. b) de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
 1. c) de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 – 18.00 uur kunnen plaatsvinden;
 1. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door VDLVHolland vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.
 1. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door VDLVHolland ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 7 – Zichtzendingen

 1. Onder ‘zichtzending’ wordt verstaan het op zicht plaatsen van zaken, met als uitsluitend doel de zaak waarvoor bij afnemer belangstelling bestaat te visualiseren. Zichtzendingen worden slechts uitgevoerd na voorafgaand akkoord en schriftelijke bevestiging daarvan door VDLVHolland.
 1. De zichtzending zal aan afnemer worden gefactureerd, met dien verstande dat creditering plaats vindt indien afnemer binnen tien dagen na levering van de zichtzending, schriftelijk te kennen geeft de zichtzending niet te willen behouden en nadat de zichtzending in originele verpakking in goede staat en franco aan VDLVHolland is geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen op de hierboven beschreven wijze aan VDLVHolland zijn teruggezonden. Beschadigde en/of verloren gegane zichtzendingen worden niet gecrediteerd.

Artikel 8 – Risico

 1. Ongeacht hetgeen tussen VDLVHolland en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van VDLVHolland, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
 1. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door VDLVHolland aan afnemer afgeleverde zaken gaat pas op afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen VDLVHolland uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
 1. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van VDLVHolland heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 1. Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is afnemer gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen.

Artikel 10 – Garantie

 1. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden. Voor overige artikelen zal VDLVHolland een prestatie leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert VDLVHolland in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens VDLVHolland behoort in elk geval niet geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking.
 1. Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de afnemer dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk te melden aan VDLVHolland. Voor terugzending van het product zelf dient hij de terugzendinstructies van VDLVHolland af te wachten.
 1. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruik, zal door VDLVHolland op schriftelijk verzoek van de afnemer binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen, zulks ter keuze van VDLVHolland. Indien de afnemer op terechte grond omvervanging verzoekt, is VDLVHolland te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.
 1. Onder dezelfde voorwaarden verleent VDLVHolland een garantie van 3 (drie) maanden op verrichtte herstelwerkzaamheden. In dit geval zijn de transportkosten voor rekening van VDLVHolland; de afnemer dient nochtans zorgvuldig de verzendingsvoorschriften na te leven.
 1. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van: nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid; onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik; (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte; (pogingen tot) reparaties verricht door de afnemer zelf of door derden, of indien de afnemer VDLVHolland onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht- tijdig – te verhelpen; van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.); het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing; als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 1. Voor zover de fabrikant of importeur nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door VDLVHolland overgenomen.
 1. VDLVHolland is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of een derde lijdt door het gebruik van een door VDLVHolland geleverd product, tenzij afnemer aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van VDLVHolland.
 1. (In)directe kosten of schade bij de afnemer of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van VDLVHolland.
 1. Ook na de garantieperiode kunnen door VDLVHolland geleverde producten ter herstelling aangeboden worden. In dat geval zal vooraf een bestek der kosten worden bezorgd aan de afnemer. Indien de afnemer besluit om het artikel niet te laten herstellen, zullen de kosten van het bestek voor zijn rekening komen.

Artikel 11 – Reclames

 1. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 1. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of VDLVHolland niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 1. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan VDLVHolland te worden gemeld.
 1. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.
 1. Gereclameerde zaken mogen – met uitzondering van zichtzendingen als bedoeld in artikel 7 – alleen aan VDLVHolland worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VDLVHolland. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking en de door VDLVHolland aan afnemer toegezonden retourbon. Retourzending dient in alle gevallen franco te geschieden. VDLVHolland behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
 1. In geval van naar het oordeel van VDLVHolland gegronde en naar behoren ingediende klachten is VDLVHolland, rekeninghoudend met de belangen van afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel: vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten ofwel; verlening van een prijskorting.
 1. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
 1. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van VDLVHolland tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 50.000,-.
 1. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien VDLVHolland door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden; redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 1. VDLVHolland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 1. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van VDLVHolland.
 1. VDLVHolland is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan VDLVHolland in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 1. Onverminderd het bovenstaande is VDLVHolland niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

Artikel 15 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

 1. Indien nakoming zijdens VDLVHolland of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen –onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 1. Onder overmacht van VDLVHolland wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid dat VDLVHolland een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die VDLVHolland verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; relletjes, oproer, oorlog; extreme weersomstandigheden; brand; in – , uit – en/of doorvoerverboden.
 1. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van VDLVHolland niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 16 – Retentierecht

VDLVHolland is bevoegd om alle zaken die VDLVHolland van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens VDLVHolland, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van VDLVHolland, dan is VDLVHolland gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Artikel 17 – Ontbinding

 1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen: a) wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; b) wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd; c) wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen; d) wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; e) wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkomingtoerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VDLVHolland op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien VDLVHolland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. VDLVHolland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Industriële en intellectuele eigendom

 1. VDLVHolland garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 1. Indien niettemin door VDLVHolland moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door VDLVHolland geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal VDLVHolland naar haar keuze na overleg met afnemer de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij VDLVHolland niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan VDLVHolland ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 19 – Overdracht

Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van VDLVHolland te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 20 – Privacy

 1. VDLVHolland behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 1. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door VDLVHolland gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van VDLVHolland noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Artikel 21 – Wijzigingen / aanvullingen

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 1. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 1. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 22 – Geschillen & toepasselijk recht

 1. Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – welke tussen VDLVHolland en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door VDLVHolland met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van VDLVHolland.
 1. Voor vorderingen van VDLVHolland is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
 1. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.
 1. Op de door VDLVHolland met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.
WELKOM Om deze website te kunnen bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn en werkzaam in de handel van tabaks- en aanverwante producten. Bent u dit?